Politika varstva osebnih podatkov


Ta politika se nanaša na zbiranje, uporabo in obdelavo vaših osebnih podatkov. Upravljalec osebnih podatkov Vlom d.o.o., skrbi za varovanje vaših osebnih podatkov tako, da deluje v skladu s predpisi in zakoni ( podlaga: Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07 in Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov – GDPR (na podlagi 28. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) , s pričetkom uporabe dne 25.5.2018)


1. Upravljalec

Uradno ime podjetja : VLOM d.o.o.

Sedež podjetja: Loška cesta 13, 1358 Log pri Brezovici

Matična številka: 3590607000

Davčna številka: SI 66547601

Direktor : Jasmina Trapečar

Telefon: +386 41 618 766

E-mail: info@protivlomna-vrata.si


2. Katere osebne podatke obdelujemo

 • Osnovne kontaktne podatke (ime in priimek, Ime podjetja, naslov, telefonska št., e-naslov, davčna številka)

 • Podatke o uporabi naše spletne strani (kliki na povezave, porabljen čas)
 • Podatke glede odziva na naša e-poštna sporočila ( ali je bilo sporočilo prejeto, odprto)
 • Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo ter montažo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo in montažo, način in datum plačila, podatki o izdanem predračunu, računu, podatki o reklamacijah itd.)


3. Namen obdelave osebnih podatkov

 Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več  navedenih namenov:

 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja
 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe
 • tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte)
 • za uveljavljanje kakšnih koli  pravnih zahtevkov in reševanje sporov
 • za statistične analize o prodaji našega blaga in o uporabi naših spletnih strani


4. Čas hrambe osebnih podatkov

Osnovne osebne podatke hranimo za ves čas, kot je zakonsko potrebno, skladno z 86. členom Zakona o davku na dodano vrednost, torej 10 let.


5. Prostovoljnost posredovanja osebnih podatkov

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati.

Vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete z nami skleniti pogodbe.


6. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu jih posredujemo?

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam, izven družbe Vlom d.o.o., razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci)

Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • ponudniki storitev marketinga
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil

In pa zaposleni v podjetju Vlom d.o.o., izključno za namene izvrševanja pogodbene odgovornosti, do stranke. ( Ime in priimek, naslov in telefonska št. – za izvršitev montaže vrat)


Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov. Vse posredovane informacije so torej varovane pred vdorom tretjih oseb, kar uporabniku zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje s podjetjem Vlom d.o.o.


7. Pravice posameznika (osebe)

 • pravica do seznanitve : uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od organizacije dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.
 • pravica do popravka (spremembe): uporabnik na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja popravi napačne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.
 • pravica do izbrisa in pozabe: uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim. Organizacija pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, če ne obstaja razlog zaradi katerega brisanje osebnih podatkov ni dovoljeno oz. ima organizacija pravni interes, da podatke določen čas še vedno hrani ( npr. zakonska zahteva za hrambo določenih podatkov uporabnika, dokazovanje izpolnitve pogodbene obveznosti organizacije do uporabnika).
 • pravica do omejitev obdelave: uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave.
 • pravica do prenosljivosti podatkov: uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih poseduje organizacija, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki. In pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljalcu, ne da bi ga organizacija, kateri so bili podatki zagotovljeni, pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika.
 • pravica do prekinitve obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.pravica do ugovora: uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim. Organizacija preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladujejo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljane, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko v primeru, če meni, da so mu z naše strani kršene pravice z naslova varstva osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornem organu – informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.


8. Postopek uveljavljanja pravic

Zahtevo za uveljavljanje katerekoli od navedenih pravic iz 6. točke, nam pisno pošljite na naslov VLOM d.o.o., Loška cesta 13, 1358 Log pri Brezovici ali na naš elektronski poštni naslov info@protivlomna-vrata.si.

Na vloženo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, vam bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja v vsakem primeru v roku enega meseca od prejema vložene zahteve. Rok za uresničevanje pravic si pridržujemo podaljšati za največ mesec dni, ob upoštevanju

kompleksnosti in števila prejetih zahtev. V kolikor bi rok podaljšali vas bomo obvestili najkasneje v obdobju enega meseca, skupaj z razlogi za zamudo.


Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo dodatne informacije, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.


9. Veljavnost in uporaba politike zasebnosti

Ponudnik spoštuje zasebnost in  je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Za točnost vnesenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji na spletni strani ali jih je osebno podal zaposlenemu, ki opravlja meritve na terenu, ponudnik ne odgovarja.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno protivirusno programsko opremo za zaščito svojega računalnika.

Politika zasebnosti velja in se brez izjem uporablja za:

 • vsakega uporabnika na spletni strani podjetja Vlom d.o.o., ob prvem in vsakem naslednjem obisku
 • ter vsako osebo, ki podjetju posreduje svoje osebne podatke v kakršni koli obliki.


10. Spremembe politike zasebnosti

Politika zasebnosti se lahko spremeni oz. dopolni brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila v skladu z zakonskimi predpisi, ki so takrat v veljavi. Z uporabo tega spletnega mesta po spremembi ali dopolnitvi, uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.
Ta različica Politike zasebnosti velja od 25.5.2018